Εμπορικό Δίκαιο

Το Εμπορικό Δίκαιο περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν την εμπορική δραστηριότητα, δηλαδή την διενέργεια πάσης φύσεως διαμεσολαβητικών πράξεων με σκοπό το κέρδος, είτε αυτές διενεργούνται από φυσικά πρόσωπα, είτε από οργανωμένες εμπορικές επιχειρήσεις (εταιρείες). Ειδικά για τις εταιρείες, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία λειτουργίας, από την σύσταση μέχρι και την λύση τους, ενώ για την αναγνωρισιμότητά τους προβλέπεται η δυνατότητα κατοχύρωσης τόσο της επωνυμίας τους, όσο και των σημάτων τους σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

– Σύσταση, τροποποίηση, λύση προσωπικών (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη) και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ανώνυμη, Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική),

– Παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη Πρακτικών,

– Αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου,

– Έλεγχος, καταχώρηση και κατοχύρωση Εμπορικής Επωνυμίας και Διακριτικών Τίτλων,

– Έλεγχος και κατοχύρωση Σημάτων σε Εθνικό, Κοινοτικό και Διεθνές επίπεδο,

– Προστασία επωνυμίας, σήματος και διακριτικού γνωρίσματος από προσβολές τρίτων.